Obchodní podmínky

V Jihlavě dne 27. 9. 2023

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují k nákupu na webových stránkách www.unisbook.cz provozovaných společností UnisSoft s.r.o. se sídlem Nad Jihlávkou 5064/6, 586 01, Jihlava, IČ: 27740013 (dále jen Prodávající) a ustanovují práva a povinnosti stran (Prodávajícího a Kupujícího) vzniklé na základě smlouvy uzavřené vyplněním a odesláním objednávky na stránkách Prodávajícího.

II. Zkušební doba online rezervačního systému

Kupující má možnost webovou aplikaci před uzavřením smlouvy a závazném objednání vyzkoušet, a to za účelem seznámení se se systémem a jeho funkcemi. Webovou aplikaci tak může Kupující využívat v plném rozsahu 30 dní od aktivace. Zkušební verze je omezena na 1 provozovnu a 1 uživatele.

Prodávající si ve zkušební době nenárokuje od Kupujícího žádné poplatky.
Po skončení zkušební doby je přístup do webové aplikace zrušen, není možné ji dále využívat a zadaná data budou smazána. Po skončení zkušební doby nejsou účtovány žádné poplatky.

Rozhodne-li se Kupující během zkušební doby pro objednání a zakoupení rezervačního systému, je nutné učinit objednávku na webových stránkách Prodávajícího www.unisbook.cz.

III. Objednání

Veškeré objednávky odeslané prostřednictvím objednávkového formuláře jsou závazné.

Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, rozumí jim a vyjadřuje s nimi souhlas.

Webová aplikace (dále jen Produkt) lze plně využívat po uzavření smlouvy (tedy odeslání objednávky) a následném zaplacení smluveného poplatku za pronájem licence.

Tímto Prodávající poskytuje právo Kupujícímu na plnohodnotné užívání Produktu v objednaném rozsahu.

Veškeré ceny jsou uvedené na webových stránkách Prodávajícího https://www.unisbook.cz/cenik.

Užívání Produktu je spojené s povinností Kupujícího platit Prodávajícímu měsíční či roční poplatek, dle objednávky. Kupující je srozuměn s tím, že jeho povinnost platit smluvený poplatek není vázána na fyzické využívání ani rozsah využívání Produktu v příslušeném období.

Poplatek za využívání Produktu je splatný na základě faktury. Ta je Kupujícímu při měsíční platbě pravidelně zasílána elektronicky na uvedený email v objednávce se splatnostní 10 dní. Fakturováno je vždy za aktuální měsíc. Při roční platbě je Kupujícímu elektronicky zasílána faktura 1x ročně se splatností 10 dní.

V případě prodlení platby o více než 10 dní je Kupujícímu zamezen přístup k Produktu. To se týká nejen prodlení za platbu licence, ale i při prodlení platby za jakékoli ostatní služby poskytované Prodávajícím (kredit, školení atp.)
Po zaplacení dlužné částky Prodávajícímu je přístup Kupujícímu obnoven.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

Na Produkt nabízený v internetovém obchodě společnosti UnisSoft s.r.o. se nevztahuje ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží je možné pouze u produktů s fyzickou distribucí.
Webová aplikace, distribuovaná elektronicky, nelze vrátit.

V případě, že se Kupující rozhodne během 14 dnů od uzavření smlouvy přestat webovou aplikaci využívat, může od smlouvy okamžitě odstoupit.
To je nutné oznámit písemně na emailové adrese info@unisbook.cz.
Kupujícímu bude fakturován pouze poplatek za jednoměsíční využívání programu, který je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit.

Produkt registrovaný nebo upravený pro konkrétního koncového zákazníka nebo objednaný na základě dodaných registračních údajů (upgrade nebo update produktu) nelze vrátit.


V. Užívání produktu a jeho ukončení

Pokud si Kupující přeje z jakéhokoli důvodu přestat Produkt nadále využívat, je povinen zaslat písemný požadavek na email info@unisbook.cz. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce v němž byla výpověď doručena.

Při ročním předplatném s 10% slevou nemá Kupující nárok na vrácení jeho předplaceného poplatku.

Pokud má Kupující roční předplatné a jeho ukončení neoznámí 1 měsíc před výročím smlouvy, vztahuje se na něj též jednoměsíční výpovědní lhůta, která je mu fakturována a kterou je Kupující povinen uhradit. 

Prodávající je též oprávněn od smlouvy odstoupit, a to okamžitě, poruší-li Kupující své povinnosti, které definují tyto podmínky. V případě, že je Kupující v prodlení platby o více než 60 dní a nápravu nesjedná ani přes písemnou výzvu Prodávajícího nebo bude-li proti Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení.


VI. Práva a povinnosti Prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a umožnit tak po zaplacení její elektronickou distribuci.

Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky dává Kupující Prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování jeho osobních údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a je s nimi bezpečně nakládáno dle ustanovení GDPR.

Prodávající nezaručuje, že funkce Produktu budou vyhovovat požadavkům Kupujícího. Kupující nese plnou zodpovědnost za výběr Produktu pro dosažení jím zamýšlených výsledků spojených s používáním Produktu.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za hardware Kupujícího, jeho funkčnost a kompatibilitu s Produktem.

Prodávající nenese odpovědnosti vůči Kupujícímu za způsob využití, obsah databáze a manipulaci s Produktem.


VII. Práva a povinnosti Kupujícího

Kupující je povinen uvést v objednávce správné a pravdivé údaje.

Kupující je povinen odebrat objednaný produkt a zaplatit za něj cenu uvedenou na faktuře.

Kupující není povinen Produkt využívat. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu odměnu, kterou od něj přijal na základě objednávky a následné fakturace za využívání Produktu. Prodávající nenese odpovědnost za rozsah využívání Produktu Kupujícím.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné k zajištění průkaznosti účetních dokladů.

Prodávající je výlučným vlastníkem autorských práv Produktu. Objednáním Produktu získává Kupující pouze oprávnění k jeho využívání. Kupujícímu nevznikají uzavřením smlouvy žádná práva k vlastnictví Produktu.

Kupující má zdarma k dispozici kompletní manuálovou dokumentaci, která mu umožní hladkou práci s Produktem. 
Prodávající poskytuje poradenský servis a podporu při řešení potíží nebo závad týkajících se práce s Produktem skrze kontaktní formulář na www.unisbook.cz/kontakt.


VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky, jsou platné a účinné momentem aktivace Produktu.

Není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem č 89/2021 Sb. a ostatními právními předpisy České republiky.

Znění těchto obchodních podmínek představuje mezi Prodávajícím a Kupujícím jedinou a závaznou dohodu vztahující se k Produktu.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.


IX. Zásady ochrany osobní údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje společnost UnisSoft s.r.o. shromažďuje prostřednictvím Produktů a jak s těmito údaji nakládá.

Společnost UnisSoft s.r.o. shromažďuje údaje, které zákazník poskytuje dobrovolně, například při testování zkušební verze rezervačního systému či odesláním objednávky na www.unisbook.cz. Jedná se o nutné údaje potřebné pro objednání produktů a služeb, fakturaci, komunikaci se zákazníkem a poskytování technické podpory. Data nikdy nezískáváme od třetích stran.

Zákazníkovi mohou být na jeho emailovou adresu odesílány emaily s informacemi týkající se nastavení testovaného či zakoupeného Produktu, novinky a aktualizace.

Veškeré údaje získané od zákazníka jsou použity výhradně pro potřebné účely a považovány za důvěrné. Společnost UnisSoft s.r.o. se zavazuje chránit osobní údaje zákazníků před zneužitím třetích stran. Zákazník může na základě svých práv požádat o pseudonymizaci, tedy vymazání svých citlivých údajů.

Produkty společnosti UnisSoft s.r.o. mohou používat soubory cookie a obdobné technologie k poskytování online služeb a shromažďování nutných údajů. Soubory cookie nám mimo jiné umožňují ukládat vaše předvolby a nastavení, realizovat aktivaci, přihlašování, analyzovat výkonnost online služeb. Naše weby mohou zahrnovat webové signály a soubory cookie poskytovatelů služeb třetích stran (Google Analytics).

Společnost UnisSoft s.r.o. nezodpovídá za ochranu osobních údajů nebo postupy zabezpečení firem či jednotlivců, kteří využívají jakýkoli náš Produkt. Používání Produktů společnosti UnisSoft s.r.o. podléhá zásadám ochrany dané firmy.

UnisSoft s.r.o. nakládá s citlivými údaji dle nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR směrnice).