Policy

V Jihlavě dne 1. 1. 2020

Rezervační systém UnisBook pro svou činnost potřebuje určitý rozsah práv k údajům na vašem Disku. Tato práva je třeba potvrdit při prvním spuštění rezervací. Dále je vysvětleno k čemu jednotlivá práva systém potřebuje a jak je využívá.

Čtení, úpravy, vytváření a mazání vašich souborů na Disku Google

Tato práva jsou potřeba, aby program mohl ukládat údaje o zaměstnancích, směnách, službách atp. Při prvním spuštění aplikace se vytvoří na Disku složka UnisBook rezervace, do které se ukládají potřebná data. Mimo tuto složku nejsou ukládána ani čtena žádná data.
V aplikační složce UnisBook rezervace je uložen hlavní datový soubor reg_data.json, který obsahuje všechny údaje, které do programu zadáte, tedy údaje o provozovnách, zaměstnancích, službách a jejich cenách.
Ve složce aplikace je také tabulka UnisBook zákazníci. Do této tabulky systém zapisuje rezervace jednotlivých zákazníků, to znamená typ služby, datum a čas, číslo mobilního telefonu a e-mail, aby bylo možné kontaktovat zákazníka. Složka UnisBook rezervace, datový soubor reg_data.json i tabulka UnisBook zákazníci jsou sdíleny s účtem info@unisbooking.cz a booking.unisbook@gmail.com. Sdílení je nutné aby mohl fungovat rezervační formulář. Ten momentálně běží pod účtem booking.unisbook@gmail.com ale brzy bude převeden pod účet info@unisbooking.cz.

Čtení, úpravy, stahování a trvalé mazání vašich kontaktů

V nastavení systému je možné povolit ukládání zákazníků do Kontaktů pod štítkem Rezervace UnisBook vašeho Google účtu.

Čtení, úpravy, vytváření a mazání vašich tabulek na Disku Google

Data objednaných zákazníků aplikace jsou uložena v tabulce UnisBook zákazníci, jak je popsáno výše. Aby program mohl do tabulky data ukládat, potřebuje tento rozsah práv.

Čtení, úpravy, sdílení a trvalé mazání kalendářů, ke kterým máte přístup pomocí Kalendáře Google

Pro každého zaměstnance systém vytvoří Google kalendář. K tomu potřebuje systém tato práva. V kalendářích aplikace ukládá rezervace jednotlivých zákazníků. Zaměstnanec má pak na svém mobilním telefonu přehled o objednaných zákaznících. Aby mohl do kalendářů zapisovat rezervace i objednávkový formulář, je každý kalendář nasdílen pro účty info@unisbooking.cz a booking.unisbook@gmail.com, viz výše.

Správa konceptů a odesílání e-mailů

Při objednání zákazníka mu program posílá potvrzení rezervace na jeho e-mail. E-mail se neposílá z vašeho Gmailu, ale s využitím externí služby. Pokud ale v procesu rezervace dojde k nějaké chybě, například se nepodaří rezervaci zapsat do kalendáře, nebo selže odeslání e-mailu zákazníkovi, pak program odešle z vašeho Gmailu zprávu obsahující všechny známé údaje o rezervaci zákazníka a příčině chyby. Program má právo pouze sestavit a vaším jménem odeslat e-mail. Nemá žádný přístup do vašich doručených nebo odeslaných e-mailů.

Připojení k externí službě

Jak bylo uvedeno u odesílání e-mailů, potvrzení rezervace zákazníkovi se neposílá z vašeho Gmailu, ale prostřednictvím externí služby. Hlavním důvodem je, že externí služba řeší i posílání SMS zpráv ve chvíli, kdy se blíží termín na který je zákazník objednán. Aby se program mohl k externí službě připojit, potřebuje uvedená práva.

Práva umožní této aplikaci běžet, i když nejste přítomni

Tato práva souvisí se zápisem zákazníků do vašich Kontaktů. Program tuto činnost provádí na pozadí i v době, kdy nemáte aplikaci spuštěnou. Aby to mohl dělat, potřebuje tato práva.

 


 

Rezervace UnisBook Privacy Policy

>Program Rezervace UnisBook needs a range of rights to the data on your Drive for its operation. You must confirm these rights when you first run the program. The following explains what the program needs and how it uses it.

Read, edit, create and delete your files on Google Drive

These scope are required to allow employees to store employee data, exchanges, and services. When it first runs, the application will create a UnisBook rezervace folder on the user's Drive and store the necessary data. Outside of this application folder, no data is stored or read.
In the application folder UnisBook rezervace is stored main date file reg_data.json, which contains the data about the premises, employees, services and their prices.
In the application folder, is also Spreadsheet UnisBook zákazníci. In this table, the application writes customer reservation data. That is, type of service, date and time, and mobile number and e-mail so that it is possible to contact the customer. The folder UnisBook rezervace, the reg_data.json data file, and the UnisBook zákazníci spreadsheet are shared with info@unisbooking.cz and booking.unisbook@gmail.com. Sharing is required in order for the booking form to work. He is currently running under booking.unisbook@gmail.com but will soon be transferred to info@unisbooking.cz.

Read, edit, download, and permanently delete your contacts

In the program settings, you can turn on storing customer names, their emails, and mobile phone numbers in your Google Accounts Contacts.

Read, edit, create and delete your spreadsheets in Google Drive

The data of the customer ordered applications are stored in the UnisBook zákazníci table, as described above. In order for a program to store data in a table, it needs this range of rights.

Read, edit, share, and permanently delete calendars that you can access with Google

When you enter employees into an app, for each employee app create a Google Calendar. To do this, the application needs this scope. In the calendars, the application saves customers reservation data. The employee then has an overview of ordered customers on their mobile. Each calendar is shared for accounts info@unisbooking.cz and booking.unisbook@gmail.com. This is necessary for the reservation form functionality.

Manage drafts and send emails

When ordering a customer, the program sends him a booking confirmation to his email. E-mail is not sent from your G-mail, but using an external service. However, if an error occurs in the booking process, such as failing to write to the calendar or failing to send an email to the customer, then the program will send a message from your Gmail containing all known customer booking details and cause of error. The program is only allowed to compile and send e-mail on your behalf. It has no access to your inbox or sent emails.

Connect to an external service

As stated for sending emails, booking confirmation to a customer is not sent from your Gmail but via an external service. The main reason for this is that the external service also resolves sending SMS messages when the customer's appointment is approaching. In order for a program to connect to an external service, it needs these rights.

Allows this application to run even if you are not present

These rights relate to the registration of customers in your Contacts. The program does this in the background even when you are not running the application. He needs these rights to do this.