Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Program Rezervace UnisBook pro svou činnost potřebuje určitý rozsah práv k údajům na Vašem Disku. Tato práva je třeba potvrdit při prvním spuštění programu. Dále je vysvětleno k čemu jednotlivá práva program potřebuje a jak je využívá.

Čtení, úpravy, vytváření a mazání vašich souborů na Disku Google

Tato práva jsou potřeba, aby program mohl ukládat údaje o zaměstnancích, směnách službách atd. Při prvním spuštění aplikace vytvoří na Disku složku HairSoft registrace a do ní ukládá potřebná data. Mimo tuto složku nejsou ukládna ani čtena žádná data.
V aplikační složce HairSoft registrace je uložen hlavní datový soubor reg_data.json, který obsahuje všechny údaje, které do programu zadáte, tedy údaje o provozovnách, zaměstnancích, službách a jejich cenách.
Ve složce aplikace je také tabulka Hairsoft zákazníci. Do této tabulky program zapisuje rezervace jednotlivých zákazníků, to znamená typ služby, datum a čas, číslo mobilního telefonu a e-mail, aby bylo možné kontaktovat zákazníka. Složka HairSoft registrace, datový soubor reg_data.json i tabulka Hairsoft zákazníci jsou sdíleny s účtem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Sdílení je nutné aby mohl fungovat rezervační formulář. Ten momentálně běží pod účtem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ale brzy bude převeden pod účet Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Čtení, úpravy, stahování a trvalé mazání vašich kontaktů

V nastavení programu je možnost zapnout ukládání jmen zákazníků, jejich e-mailů a čísel mobilních telefonů do Kontaktů vašeho Google účtu.
Pokud tuto volbu zapnete, budete mít ve vašem telefonu automaticky uložené kontakty na všechny vaše zákazníky. Aby program tuto činnost mohl provádět, potřebuje výše uvedená práva.

Čtení, úpravy, vytváření a mazání vašich tabulek na Disku Google

Data objednaných zákazníků aplikace jsou uložena v tabulce Hairsoft zákazníci, jak je popsáno výše. Aby program mohl do tabulky data ukládat, potřebuje tento rozsah práv.

Čtení, úpravy, sdílení a trvalé mazání kalendářů, ke kterým máte přístup pomocí Kalendáře Google

Pro každého zaměstnance program vytvoří Google kalendář. K tomu potřebuje program tato práva. V kalendářích aplikace ukládá rezervace jednotlivých zákazníků. Zaměstnanec má pak na svém mobilním telefonu přehled o objednaných zákaznících. Aby mohl do kalendářů zapisovat rezervace i objednávkový formulář, je každý kalendář nasdílen pro účty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., viz výše.

Správa konceptů a odesílání e-mailů

Při objednání zákazníka mu program posílá potvrzení rezervace na jeho e-mail. E-mail se neposílá z vašeho G-mailu, ale s využitím externí služby. Pokud ale v procesu rezervace dojde k nějaké chybě, například se nepodaří rezervaci zapsat do kalendáře, nebo selže odeslání e-mailu zákazníkovi, pak program odešle z vašeho Gmailu zprávu obsahující všechny známé údaje o rezervaci zákazníka a příčině chyby. Program má právo pouze sestavit a vaším jménem odeslat e-mail. Nemá žádný přístup do vašich doručených nebo odeslaných e-mailů.

Připojení k externí službě

Jak bylo uvedeno u odesílání e-mailů, potvrzení rezervace zákazníkovi se neposílá z vašeho Gmailu, ale prostřednictvím externí služby. Hlavním důvodem je, že externí služba řeší i posílání SMS zpráv ve chvíli, kdy se blíží termín na který je zákazník objednán. Aby se program mohl k externí službě připojit, potřebuje uvedená práva.

Umožní této aplikaci běžet, i když nejste přítomni

Tato práva souvisí se zápisem zákazníků do vašich Kontaktů. Program tuto činnost provádí na pozadí i v době, kdy nemáte aplikaci spuštěnou. Aby to mohl dělat, potřebuje tato práva.

 


 

Rezervace UnisBook privacy policy

Program Rezervace UnisBook needs a range of rights to the data on your Drive for its operation. You must confirm these rights when you first run the program. The following explains what the program needs and how it uses it.

Read, edit, create and delete your files on Google Drive

These scope are required to allow employees to store employee data, exchanges, and services. When it first runs, the application will create a HairSoft registrace folder on the user's Drive and store the necessary data. Outside of this application folder, no data is stored or read.
In the application folder HairSoft registrace is stored main date file reg_data.json, which contains the data about the premises, employees, services and their prices.
In the application folder, is also Spreadsheet Hairsoft zákazníci. In this table, the application writes customer reservation data. That is, type of service, date and time, and mobile number and e-mail so that it is possible to contact the customer. The folder HairSoft registrace, the reg_data.json data file, and the Hairsoft zákazníci spreadsheet are shared with Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. and Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Sharing is required in order for the booking form to work. He is currently running under Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. but will soon be transferred to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Read, edit, download, and permanently delete your contacts

In the program settings, you can turn on storing customer names, their emails, and mobile phone numbers in your Google Accounts Contacts.
If you enable this option, your phone will automatically save contacts to all of your customers. In order for the program to do this, it needs the above rights.

Read, edit, create and delete your spreadsheets in Google Drive

The data of the customer ordered applications are stored in the Hairsoft zákazníci table, as described above. In order for a program to store data in a table, it needs this range of rights.

Read, edit, share, and permanently delete calendars that you can access with Google

When you enter employees into an app, for each employee app create a Google Calendar. To do this, the application needs this scope. In the calendars, the application saves customers reservation data. The employee then has an overview of ordered customers on their mobile. Each calendar is shared for accounts Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. and Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. This is necessary for the reservation form functionality.

Manage drafts and send emails

When ordering a customer, the program sends him a booking confirmation to his email. E-mail is not sent from your G-mail, but using an external service. However, if an error occurs in the booking process, such as failing to write to the calendar or failing to send an email to the customer, then the program will send a message from your Gmail containing all known customer booking details and cause of error. The program is only allowed to compile and send e-mail on your behalf. It has no access to your inbox or sent emails.

Connect to an external service

As stated for sending emails, booking confirmation to a customer is not sent from your Gmail but via an external service. The main reason for this is that the external service also resolves sending SMS messages when the customer's appointment is approaching. In order for a program to connect to an external service, it needs these rights.

Allows this application to run even if you are not present

These rights relate to the registration of customers in your Contacts. The program does this in the background even when you are not running the application. He needs these rights to do this.